Przyjazd
17 sierpnia 2019
Wyjazd
18 sierpnia 2019


Regulamin obiektu CKiR Orle Gniazdo

„Chcielibyśmy, aby Państwa pobyt w Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo w Szczyrku był przyjemnością, a wspomnienia pozostały na długo w pamięci przybyłych.”

Zarząd i Dyrekcja CKiR Orle Gniazdo Szczyrk Sp. z o.o.

 

 

Regulamin Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo w Szczyrku

 

 § 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo w Szczyrku (zwanego dalej Obiektem) i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Obiekcie. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Obiektu w Szczyrku.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie Obiektu www.orle-gniazdo.pl

 

§ 2 DOBA HOTELOWA

 

 1. Pokój w Obiekcie wynajmowany na cele noclegowe udostępniany jest na okresy zwane dobami hotelowymi.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Obiekt może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
 4. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Obiekcie.
 5. Istnieje możliwość przedłużenia doby hotelowej do godziny 15:00, po uiszczeniu opłaty w Recepcji w wysokości 30zł od osoby. Po godzinie 15:00 opłata za całą dobę według obowiązującego cennika.
 6. Nie zgłoszenie chęci przedłużenia doby i pozostawienie rzeczy dłużej niż do godziny 11:00 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną dobę według obowiązującego cennika - jeżeli Obiekt posiada miejsce na dzień bieżący. W przypadku jak wyżej, jeżeli Obiekt nie posiada wolnych miejsc, rzeczy Gościa zostają komisyjnie zdeponowane. Koszty przechowania wynoszą 50% kosztów ostatniej doby hotelowej.

 

§ 3 REZERWACJA I MELDUNEK

 

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej. Podstawą dokonania meldunku jest ważny dokument nie budzący wątpliwości co do jego autentyczności.
 2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezameldowane w Obiekcie mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 8:00 do godziny 22:00. Obsługa Obiektu ma prawo żądać od osób gościnnie przebywających okazania dokumentu tożsamości. Gość hotelowy odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby, które przebywają u niego gościnnie na terenie Obiektu.
 4. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Obiektu lub innych osobach przebywających w Obiekcie.
 5. Obiekt zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu należności za cały pobyt.
 6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli na poczet pobytu zostanie dokonana zapłata w wysokości 100% wartości w terminie 6 dni od dnia złożenia rezerwacji. 
 7. Istnieje możliwość odwołania rezerwacji po dokonaniu płatności. W przypadku odwołania rezerwacji w terminie:
  i. powyżej 35 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia świadczenia usługi, klientowi przysługuje zwrot w wysokości 100% wpłaconej kwoty;
  ii. w terminie od 35 do 14 dni - 40%;
  iii. w terminie od 13 do 8 dni - 20%; 
  iv. w terminie krótszym niż 8 dni - 10%.
  Warunkiem dokonania zwrotu jest otrzymanie przez Obiekt pisemnego wniosku zawierającego co najmniej: dane osoby dokonującej zamówienia, daty i metody dokonania płatności, pozycji zamówienia których dotyczy rezygnacja; na adres e-mail: recepcja@orle-gniazdo.pl lub tradycyjną pocztą na adres: CKiR Orle Gniazdo Szczyrk, ul. Wrzosowa 28a, 43-370 Szczyrk. Za datę rezygnacji z zamówienia przyjmuje się dzień otrzymania wniosku drogą elektroniczną lub, w przypadku wysyłki wniosku tradycyjną pocztą, data stempla pocztowego Urzędu Pocztowego w Szczyrku.
 8. Jeżeli pobyt Gościa w Obiekcie miał mieć miejsce w terminach targowych, które ogłaszane są na stronie www.orle-gniazdo.pl, Obiekt będzie miał prawo obciążyć Gościa za całość zaplanowanego pobytu.
 9. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Obiekt nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
 10. Obiekt nie skraca ofert pakietowych. W związku z powyższym w przypadku rezygnacji lub skrócenia pobytu nie zwracamy częściowej opłaty za pobyt.

 

§ 4 USŁUGI

 

 1. Obiekt świadczy usługi noclegowe odpowiadające w klasycznej nomenklaturze standaryzacji hotelowej:
  i. poziomowi usług hotelowych ** w skrzydłach A i B,
  ii. poziomowi *** w skrzydle C.
 2. Goście, którzy dopełnili obowiązku meldunkowego mogą korzystać bezpłatnie z usług dodatkowych w strefach:
  i. wypoczynku w lobbies na poszczególnych piętrach,
  ii. terenu grillowego z podgrzewanym basenem (w okresie letnim),
  iii. gier ogólnodostępnych: w piłkarzyki, w tenis stołowy, w siatkówkę plażową, w badmintona.
 3. Następujące usługi oferowane są Gościom odpłatnie (cenniki usług znajdują się w pokojach, w Recepcji oraz wywieszone są w miejscu świadczenia usług):
  i. usługi gabinetu kosmetycznego,
  ii. usługi rehabilitacyjne,
  iii. wynajem gier planszowych,
  iv. wynajem stołów bilardowych.
 4. Na terenie Obiektu znajdują się następujące punkty gastronomiczne: Restauracja Orle Gniazdo, Restauracja Huta Smaków, kawiarnia widokowa Bar 6. Piętro, klubokawiarnia Retrospektywa, teren grillowy z grill barem i zadaszonymi wiatami.
 5. Parking na terenie Obiektu jest dodatkowo płatny.
 6. Zasady korzystania z usług wymienionych w ust. 2 lit. ii) i iii) oraz ust. 3 - 5 określone są odrębnymi Regulaminami.
 7. Serwis sprzątający przechodzi pokoje codziennie w celu pozbierania śmieci (w przypadku grup co 2 dni), natomiast wymiana ręczników jest co 3 dni. Ze względu o dbanie o środowisko naturalne wymieniane są tylko te ręczniki, które znajdują się w łazience na podłodze.
 8. Istnieje możliwość posprzątania pokoju na życzenie Gości za dodatkową opłatą 20zł.
 9. Wymiana ręczników na życzenie Gości za dodatkową opłatą 5zł/sztuka.
 10. Sklep z podstawowymi artykułami higienicznymi jest dostępny w Recepcji 24h/dobę
 11. Istnieje możliwość wysłania rzeczy do pralni polecanej przez Obiekt za dodatkową opłatą. W tym celu należy skontaktować się z Recepcją. Zabrania się wywieszania (suszenia) prania na poręczach balkonów i parapetach okiennych.
 12. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.

 

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 

 1. Dzieci poniżej 13. roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania osób niepełnoletnich. W przypadku braku opiekunów prawnych za działania osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą osoby pod których opieką te osoby się znajdują.
 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Odpowiedzialnością objęte są szkody powstałe tak z winy umyślnej, jak i lekkomyślności lub niedbalstwa. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe wystawiając notę obciążeniową za szkody hotelowe.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu.
 4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 5. Obiektowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Obiektu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

 

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

 

 1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Obiekt odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego. Pobranie przedmiotów z depozytu zwalnia Obiekt z odpowiedzialności.
 4. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie. Wymiar skrytki depozytowej: 250mm x 60mm x 460mm (szer. x wys. x gł.)
 5. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, jeżeli pojazdy te zostały zaparkowane poza miejscami wyznaczonymi jako miejsca parkingowe.
 6. Obiekt posiada ubezpieczenie OC na terenie parkingu, dla pojazdów z niego korzystających. Aby skorzystać z tego ubezpieczenia należy podczas zameldowania się w Obiektu podać numer rejestracyjny pojazdu oraz uiścić opłatę parkingową.
 7. W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa Gości Obiekt oraz teren go otaczający jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności Osób, które nie stosują się do niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów, o których mowa w § 4 ust. 6., a także instrukcji pracowników Obiektu. Obiekt gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności Gości.
 8. Wykonywanie fotografii, videorejestracja, filmowanie w Obiekcie i na jego terenach w celach komercyjnych oraz w celu publikacji w środkach masowego przekazu wymaga pisemnej akredytacji ze strony Dyrekcji Obiektu. Umieszczanie zdjęć lub filmów z Obiektu czy jakiekolwiek jego części w środkach komunikacji elektronicznej w sposób niebędący dokumentowaniem własnej aktywności Gościa hotelowego wymaga uzyskania zgody Dyrekcji Obiektu.

 

§ 7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Obiekt przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres jednego miesiąca, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Obiektu.

 

§ 8 CISZA NOCNA

 

 1. W Obiektu obowiązuje cisza nocna od godziny 23:00 do godziny 6:00 rano.

 

§ 9 REKLAMACJE

 

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

 

§ 10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 

 1. Obiekt akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Obiektu za dodatkową opłatą. Goście z pupilami są ulokowani w pokojach na dolnych piętrach z bezpośrednim wyjściem na teren zielony. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Obiektu. Naruszenie powyższego obowiązku jest podstawą do obciążenia Gościa karą porządkową w wysokości 100 zł.
 2. W Obiekcie i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych poza wyznaczonymi miejscami przeznaczonymi do tego celu. W przypadku złamania tego zakazu Obiekt ma prawo obciążyć Gościa karą porządkową w wysokości 100zł.
 3. W Obiekcie i jego bezpośrednim otoczeniu (z wyłączeniem pokojów hotelowych) zabrania się spożywania napojów alkoholowych nabytych poza Obiektem. W przypadku złamania tego zakazu Obiekt ma prawo obciążyć Gościa karą porządkową w wysokości 100zł.
 4. Kary porządkowe określone w ust. 2 i 3 płatne będą gotówką bądź kartą kredytową w Recepcji - za pokwitowaniem.
 5. W przypadku pobytów grup zorganizowanych za zapłatę kar porządkowych odpowiedzialni są solidarnie osoba naruszająca i organizator grupy zorganizowanej.
 6. W przypadku ostentacyjnego i/lub uporczywego naruszenia zasad określonych w ust. 1, 2 i 3, a także w przypadku odmowy uiszczenia kary porządkowej pracownicy Recepcji są zobowiązani do wezwania patrolu interwencyjnego firmy ochroniarskiej w celu wyegzekwowania sankcji. Konieczność stawienia się patrolu interwencyjnego skutkować będzie zwiększeniem wymiaru kary porządkowej do wysokości 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych).
 7. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych - broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych, jak też wszelkich substancji których posiadanie jest zabronione przez przepisy prawa.
 8. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo Szczyrk Sp. z o.o. z siedzibą w Szczyrku przy ul. Wrzosowej 28a dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Obiektu oraz korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Obiekt. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Zakazuje się prowadzenia na terenie Obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej. Sprzedaż w innych formach dopuszczalna jest jedynie za wyraźną zgodą Dyrekcji Obiektu.
 10. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Obiektu.
 11. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwa korzystania.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2018.05.17

 

Dyrekcja i Zarząd CKiR Orle Gniazdo Szczyrk Sp. z o.o.Newsletter

Dzięki powiadomieniom możesz otrzymywać wyjątkowe oferty specjalne jako pierwszy.
Bądź zawsze na bieżąco.

Czytaj więcej

Nota informacyjna