Przyjazd
17 sierpnia 2019
Wyjazd
18 sierpnia 2019


Regulamin dokonywania zakupów i zwrotów towarów i usług

 

 § 1 DEFINICJE

 

Regulamin - niniejszy regulamin.

Administrator - Administrator Danych Osobowych, tj. Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo Szczyrk Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wrzosowej 28a, 43-370 Szczyrk, NIP: 5470085485, REGON: 70017990, KRS: 160176.

Usługodawca - Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo Szczyrk Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wrzosowej 28a, 43-370 Szczyrk, NIP: 5470085485, REGON: 70017990, KRS: 160176.

Usługobiorca - podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystający z usług Usługodawcy i dokonujący płatności przez Orle-Gniazdo.pl. Usługobiorca może być jednocześnie Gościem.

Gość - osoba korzystająca z usług Usługodawcy lub dodatkowych ofert oferowanych na terenie Obiektu. Gość może być jednocześnie Usługobiorcą.

Obiekt - Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo Szczyrk Sp. z o.o., ul. Wrzosowa 28a, 43-370 Szczyrk

Dotpay - Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000700791, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych i kapitale wpłaconym 4.000.000,00 zł.

Orle-Gniazdo.pl - strona internetowa i inne narzędzia/aplikacje internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, będące własnością Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo Szczyrk Sp. z o.o. i dostępne pod adresem domenowym orle-gniazdo.pl lub pod innym adresem będącym własnością Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo Szczyrk Sp. z o.o.

Dokument Autoryzacji - dokument przesyłany Usługobiorcy przez Usługodawcę, w postaci elektronicznej, określający szczegółowe warunki rezerwacji, w tym np.:  dane o długości pobytu, wysokości należności za rezerwowany pobyt oraz określający termin i sposób wpłaty środków za daną usługę. Akceptacja dokumentu autoryzacyjnego następuje poprzez dokonanie przez Usługobiorcę wpłaty na rzecz Usługodawcy kwoty wskazanej w dokumencie autoryzacyjnym, z którą to chwilą dochodzi pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą do zawarcia umowy o świadczenie określonych w dokumencie autoryzacyjnym usług lub usług dodatkowych ofertowanych przez Usługodawcę.

Nadpłata - sytuacja, w której wpłacona przez Usługobiorcę kwota jest wyższa niż wartość zamówienia. Nadpłata zostanie zwrócona Usługobiorcy po powzięciu informacji przez Usługodawcę o wystąpieniu Nadpłaty.

Dopłata - sytuacja, w której wpłacona przez Usługobiorcę kwota jest niższa niż wartość zamówienia. Usługobiorca w przypadku wystąpienia Dopłaty otrzymuje komunikat z systemu Dotpay o wysokości kwoty, jaką należy dopłacić. Dopóki różnica nie zostanie uregulowana przez Usługobiorcę, zamówienie nie będzie zrealizowane.

Zwrot - sytuacja, która może wystąpić w przypadku: informacji od Usługodawcy o anulacji transakcji, błędnie wpisanego tytułu płatności uniemożliwiającego weryfikację płatności, nadpłaty, powielenia transakcji.

Odrzucona transakcja - sytuacja występująca w przypadku, gdy realizowana płatność nie uzyska autoryzacji ze strony banku/wydawcy karty. Przyczynę braku autoryzacji karty należy konsultować bezpośrednio z bankiem. 

Numer zamówienia/numer transakcji - W procesienie płatności wykorzystywane są dwa numery: Numer zamówienia służący do identyfikacji wpłaty, uzupełniany przez Usługobiorców w tytule przelewu; oraz Numer transakcji pod którym księgowana jest wpłata dla Usługodawcy. W przypadku kontaktu z Usługodawcą konieczne jest posługiwanie się Numerem transakcji.

 

 § 2 PRZEDMIOT REGULAMINU

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów i zwrotów towarów i usług oferowanych przez Obiekt poprzez Orle-Gniazdo.pl i jest integralną częścią umowy do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za towary i usługi.
 2. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej oraz na stronie Obiektu www.orle-gniazdo.pl

 

 § 3 OŚWIADCZENIA STRON

 

 1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach wskazanych w Regulaminie Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo w Szczyrku.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Orle-Gniazdo.pl, mogących powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z Orle-Gniazdo.pl w pełnym wymiarze funkcjonalnym.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępności sposobu płatności tradycyjnym przelewem bankowym w przypadku możliwości złożenia zamówienia, którego realizacja mogłaby być spełniona wcześniej niż potencjalny termin zaksięgowania płatności.
 5. Usługobiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych w formularzu zamówienia.
 6. Usługodawca oraz Dotpay nie ponoszą odpowiedzialności za niedostępność Orle-Gniazdo.pl wynikłych nie z ich winy i innych czynników niezależnych.

 

 § 4 SPOSÓB DOKONYWANIA ZAKUPÓW TOWARÓW I USŁUG

 

 1. W celu dokonania zakupu towarów i/lub usług oferowanych w ramach Orle-Gniazdo.pl, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, niezbędny jest dostęp do sieci Internet oraz skorzystanie z jednej z powszechnie używanych przeglądarek internetowych (Google Chrome, Mozzilla Firefox, MS Internet Explorer, Safari, Opera).
 2. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Orle-Gniazdo.pl możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym włączeniu w używanej przez Usługobiorcę przeglądarce internetowej opcji akceptowania plików cookies oraz wyłączeniu blokady wyskakujących okienek typu pop-up.
 3. Zakup towarów i usług oferowanych w ramach Orle-Gniazdo.pl dokonuje się poprzez wykonanie czynności zaleconych przez sklep znajdujący się pod adresem URL www.orle-gniazdo.pl, wypełnienie formularza zamówienia wraz z wyrażeniem odpowiednich zgód i akceptacją wskazanych nań regulaminów oraz dokonanie wymaganej płatności.
 4. Usługobiorca dokonujący zamówienia w Orle-Gniazdo.pl może uiścić kwotę w formie szybkiego przelewu (e-przelew) lub w formie obciążenia karty kredytowej za pisemną zgodą Usługobiorcy (e-card) - których obsługę świadczy Dotpay, tudzież w formie tradycyjnego przelewu bankowego na konto wskazane przez Usługodawcę.
 5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 6. Autoryzacja kart kredytowych oraz rozlicznie płatności obsługuje Dotpay na zasadach wskazanych przez organizacje płatnicze Visa i Mastercard.
 7. Usługobiorca, w zależności od wyboru sposobu płatności:
  a) kartą kredytową lub e-przelewem - po otrzymaniu wiadomości e-mail na adres wskazany w formularzu zamówienia i kliknięciu w przycisk płatności, zostaje przekierowany na stronę bezpiecznych płatności Dotpay (o których więcej można przeczytać na stronie www.dotpay.pl), na której po wybraniu banku lub formy płatności, będzie mieć możliwość dokonania wymaganej płatności.
  b) tradycyjnym przelewem bankowym - otrzyma wiadomość e-mail na adres wskazany w formularzu zamówienia, w którym wskazane zostaną m.in. dane Usługodawcy wraz z numerem konta bankowego, tytułem przelewu oraz kwotą płatności.
 8. Usługobiorca jest winien uiścić kwotę w wyżej wskazanej formie i w terminie określonym w Dokumencie Autoryzacji, pod rygorem anulowania zamówienia przez Usługodawcę.
 9. Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego podanego w Orle-Gniazdo.pl
 10. O poprawnym dokonaniu płatności w wymaganej kwocie i terminie Usługobiorca zostaje poinformowany niezwłocznie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia.
 11. W przypadku niepoprawnie przeprowadzonego procesu zamówienia i płatności Usługobiorca otrzyma informację o Dopłacie, Zwrocie lub Odrzuceniu transakcji.
 12. Usługodawca wystawia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego.
 13. Usługodawca posiada status Zakładu Pracy Chronionej, nadającym mu uprawnienia do wystawiania informacji o uldze we wpłatach na PFRON dla Usługobiorców dokonujących zakupów u Usługodawcy.

 

 § 5 TOWARY I USŁUGI

 

 1. Towary i usługi oferowane w Orle-Gniazdo.pl świadczone są przez Usługodawcę lub podmioty trzecie, każdorazowo wskazane na danej podstronie, na której istnieje możliwoścć dokonania ich zakupu.
 2. Ceny usług przedstawione w Orle-Gniazdo.pl każdorazowo zawierają podatek VAT i mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty. Przed przejściem do dokonania płatności Usługobiorcy wyświetla się informacja o zamawianych usługach i towarach. Za towary i usługi nieobjęte zamówieniem należność musi zostać uregulowana przez Gościa w Obiekcie. 
 3. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).
 4. Cennik usług i towarów w Orle-Gniazdo.pl dostępny jest na stronie www.orle-gniazdo.pl i może różnić się od cen usług i towarów świadczonych w Obiekcie, u podmiotów trzecich wskazanych w punkcie 1 powyżej lub na stronach innych podmiotów świadczących usługi agregacji ofert. Ceny wskazane na Orle-Gniazdo.pl są cenami obowiązującymi Usługobiorców.
 5. W przypadku dokonywania zamówienia w Orle-Gniazdo.pl, zamówienie uważane jest za złożone wyłącznie po dokonaniu płatności w wysokości ustalonej przez Usługodawcę. Wysokość kwoty do zapłaty jest określona w warunkach oferty cenowej.

 

 § 6 SPOSÓB DOKONYWANIA ZWROTÓW TOWARÓW I USŁUG

 

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo zwrotu zamówionych towarów i usług według zasad i terminów określonych w Regulaminie Obiektu (dotyczy pobytów w Obiekcie) oraz poniższych zasad (dotyczy pozostałych usług i towarów zamówionych w Orle-Gniazdo.pl).
 2. Istnieje możliwość odwołania opłaconego zamówienia. W przypadku odwołania zamówienia:
  i. w terminie pow. 35 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia pakietu przysługuje Państwu zwrot w wysokości 100% wpłaconej kwoty;
  ii. w terminie od 35 do 14 dni - 40%;
  iii. w terminie od 13 do 8 dni - 20%;
  iv. w terminie krótszym niż 8 dni - 10%.
 3. Warunkiem dokonania zwrotu jest otrzymanie przez Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo Szczyrk Sp. z o.o. pisemnego wniosku zawierającego co najmniej: dane osoby dokonującej zamówienia, daty i metody dokonania płatności, pozycji zamówienia których dotyczy rezygnacja; na adres e-mail: recepcja@orle-gniazdo.pl lub tradycyjną pocztą na adres: CKiR Orle Gniazdo Szczyrk, ul. Wrzosowa 28a, 43-370 Szczyrk. Za datę rezygnacji z zamówienia przyjmuje się dzień otrzymania wniosku drogą elektroniczną lub, w przypadku wysyłki wniosku tradycyjną pocztą, data stempla pocztowego Urzędu Pocztowego w Szczyrku.
 4. Wpłacenie wymaganej kwoty oznacza zgodę na powyższe warunki. Brak wpłaty w ogólnym terminie rezerwacji wskazanym w regulaminie lub formularzu zamówienia spowoduje anulację rezerwacji.
 5. Zwroty za płatności dokonywane za pomocą płatności kartą kredytową lub e-przelewem realizowane będą za pomocą Dotpay, w terminie 7 dni od otrzymania poprawnie sformułowanego wniosku, o którym mowa w punkcie 3 powyżej, lub, w przypadku płatności dokonanych tradycyjnym przelewem bankowym - w terminie do 14 dni od otrzymania ww. wniosku. 

 

 § 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Za pośrednictwem formularzy na Orle-Gniazdo.pl zbierane są dane osobowe. Formularz zawiera pola wymagane, których uzupełnienie jest niezbędne i pola dodatkowe, które mogą być wypełnione przez Usługobiorcę.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców, w zakresie przewidzianym niniejszym regulaminem, wyłącznie w celu dokonania i realizacji zamówień.
 3. Administrator będzie przekazywać dane osobowe Usługobiorców dokonujących płatności za pośrednictwem kart kredytowych i szybkich transferów (e-przelewów) do Dotpay, czyniąc go administratorem danych osobowych.
 4. Dotpay:
  a) oświadcza, że dostarczenie danych Kupujących do baz danych osobowych następuje za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem oprogramowania Dotpay, w stosunku, do którego Dotpay przysługują prawa,
  b) zapewnia, że informacje zawarte w bazie danych osobowych nie będą dostępne dla większej liczby pracowników niż to jest niezbędne do właściwego wykonywania postanowień Umowy,
  c) oświadcza, że dane osobowe przetwarzane są i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane do momenty ustania ich przydatności.
 6. Usługobiorca ma możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli przetwarzanie danych będzie naruszało przepisy o ochronie danych osobowych.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie będą podlegać profilowaniu, w tym automatycznemu podejmowaniu decyzji.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów. 

 

 § 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do zamówień dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złoszenia zamówienia przez Usługobiorcę.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2018.05.22Newsletter

Dzięki powiadomieniom możesz otrzymywać wyjątkowe oferty specjalne jako pierwszy.
Bądź zawsze na bieżąco.

Czytaj więcej

Nota informacyjna