Przyjazd
22 października 2019
Wyjazd
23 października 2019


Polityka prywatności

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH I PODMIOTY UPOWAŻNIONE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Niniejsza polityka prywatności określa cel, zasady przetwarzania, zakres przetwarzania danych osobowych oraz sposób ich ochrony względem użytkowników serwisu internetowego dostępnego pod adresem domenowym orle-gniazdo.pl, zwanego dalej Orle-Gniazdo.pl
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo Szczyrk Sp. z o.o., z siedzibą w przy ul. Wrzosowej 28a, 43-370 Szczyrk, NIP: 5470085485, REGON: 70017990, KRS: 160176, zwane dalej Administratorem.
 3. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie Państwa danych osobowych nazywamy Zaufanymi Partnerami. Należą do nich:
  - Agnat Sp. z o.o.: https://www.domena.pl/polityka-prywatnosci
  - Dotpay Sp. z o.o.: http://www.dotpay.pl/bezpieczenstwo/
  - Google Inc.: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 4. Państwa dane mogą być przekazywane również innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora (np. dostawcom usług IT, firmom badawczym), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 5. Państwa dane mogą również być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. organom ścigania, na ich zgłoszenie wraz z określeniem odpowiedniej podstawy prawnej.
 6. W niektórych przypadkach Państwa dane mogą być również przekazywane do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia usług na Państwa rzecz lub uwarunkowane inną podstawą prawną. 
 7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, stosując w tym zakresie odpowiednie organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa (przykładowo: funkcjonalność Orle-Gniazdo.pl jest zabezpieczona zaszyfrowaną komunikacją z użyciem certyfikatu SSL, zaś dostęp do Państwa danych mają tylko pisemnie upoważnione osoby, a przy przetwarzaniu tych danych stosowane są wymagane ustawą i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmian, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem). Tym samym Państwa dane nie są i nie będą udostępniane przez Administratora żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 8. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: ado@orle-gniazdo.pl

 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Cel 1. Wykonanie umowy na linii Administrator - Użytkownik (umową, o której jest mowa stanowi najczęściej regulamin, który akceptują Państwo przed skorzystaniem z danej usługi), w tym świadczenie usług na rzecz Użytkowników (np. udzielanie odpowiedzi na zapytania przesyłane poprzez formularze kontaktowe, realizacja procesu rekrutacji, realizacja zamówienia), w tym dopasowanie usługi do potrzeby Użytkowników, analizowanie i udoskonalanie usług oraz zapewnie bezpieczeństwa usług. Podstawą prawną niniejszego celu jest art 6. ust. 1 lit b) RODO, tj. "przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do pojęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy". Dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia danej umowy między Państwem a Administratorem, z tym zastrzeżeniem, że czasami dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie wtedy, kiedy jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa (np. w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń).
 2. Cel 2. Pomiary statystyczne, marketing produktów i usług Administratora (analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) oraz dopasowywanie treści i funkcjonalności Orle-Gniazdo.pl do Państwa zainteresowań, jak również w celu wykrywania nadużyć. Podstawą prawną niniejszego celu jest art 6. ust. 1 lit. f) RODO, tj. "przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, które dane dotyczą, jest dzieckiem". Dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
 3. Cel 3. Marketing, w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych, dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich. Podstawą prawną niniejszego celu jest art 6. ust. 1 lit. a) RODO, tj. "osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów". Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 4. Cel 4. Przesyłanie informacji handlowych. Państwa dane osobowe podawane podczas korzystania z danej usługi (np. formularza kontaktowego) zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami). Dane będą  przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 5. Zaufani Partnerzy przetwarzają dane przez okres niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania, który jest określony w odpowiedniej polityce prywatności Zaufanego Partnera i/lub w umowie zawartej między Administratorem a podmiotem trzecim. 
 6. W Orle-Gniazdo.pl korzystamy z usług Google Analytics i zgodnie z polityką Google Inc., informujemy, że dane są zbierane w celu "śledzenia" użytkowników, a czas przechowywania danych został ustalony jako niewygasający automatycznie.

 

ZAKRES I WYMÓG PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Zakres danych osobowych podawanych przy zakładaniu konta obejmuje: adres e-mail.
 2. Zakres danych osobowych podawanych przy dokonywaniu zamówienia (np. rezerwacji pokoju, pakietu, biletu, itd.) i korzystaniu z innych usług, bezpośrednio związanych z koniecznością dokonania płatności, obejmuje w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej: imię, nazwisko, adres zamieszkania, kraj, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.
 3. Zakres danych osobowych podawanych przy dokonywaniu zamówienia (np. rezerwacji pokoju, pakietu, biletu, itd.) i korzystaniu z innych usług, bezpośrednio związanych z koniecznością dokonania płatności, obejmuje w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub będących przedstawicielami spółek handlowych i organizacji trzeciego sektora: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby, kraj, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, NIP.
 4. Zakres danych osobowych podawanych w formularzu kontaktowym obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.
 5. Zakres danych osobowych podawanych w formularzu zapisu na newsletter obejmuje: imię, adres e-mail.
 6. Administrator może prosić o inne dane osobowe w zakresie uzasadnionym rodzajem i zakresem świadczonych usług.
 7. Korzystając z usług Orle-Gniazdo.pl zobowiązują się Państwo do podania prawdziwych danych oraz, w przypadku zmiany danych, do niezwłocznego ich uaktualnienia.
 8. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, lecz niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia danej usługi na Państwa rzecz, uniemożliwi nam ich świadczenie.

 

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem:
  a) w sposób tradycyjny - pocztą: Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo Szczyrk Sp. z o.o., z siedzibą w przy ul. Wrzosowej 28a, 43-370 Szczyrk;
  b) w sposób elektroniczny - poprzez e-mail: ado@orle-gniazdo.pl
 3. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE

 

 1. W Orle-Gniazdo.pl stosujemy pliki cookies. Pliki cookies stanowią (w szczególności) pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika. Są to dane informacyjne zapisywane przez serwer na urządzeniu końcowym, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z Państwa urządzeniem. Pliki cookies zazwyczaj zawierają:
  - nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą,
  - czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, oraz
  - unikalny numer.
  Pliki cookies nie mają żadnego wpływu na oprogramowanie i sprzęt oraz kojarzone są wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia końcowego, bez podawania Państwa imienia i nazwiska (tym samym identyfikacja użytkownika i ustalenie tożsamości na podstawie plików cookies jest niemożliwa).
 2. Zasadniczo stosujemy dwa rodzaje plików cookies: tymczasowe (przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu jego wylogowania, opuszczenia Orle-Gniazdo.pl lub wyłączenia przeglądarki internetowej/oprogramowania) oraz stałe (przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika). Biorąc pod uwagę cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy następujące pliki cookies:
  a) niezbędne do działania usługi (np. umożliwiające korzystanie z usług wymagających uwierzytelnienia);
  b) do zapewnienia bezpieczeństwa, w szczególności wsparcia mechanizmów zapobiegających nadużyciom, jak również wyciekowi danych;
  c) umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu (np. wybór języka);
  d) do zbierania informacji o korzystaniu z Orle-Gniazdo.pl (tzw. wydajnościowe);
  e) do zliczania statystyk Orle-Gniazdo.pl;
  f) reklamowe, w celu dostarczenia Państwu treści reklamowych bardziej dopasowanych do Państwa zainteresowań.
 3. W Orle-Gniazdo.pl używamy również technologii Local Storage. Jest to technologia, która stanowi wydzieloną część pamięci przeglądarki internetowej, służącą do przechowywania danych zapisanych przez Orle-Gniazdo.pl. W odróżnieniu od plików cookies, nie ma ona określonego czasu ważności, a dane przechowywane przez przeglądarkę nie są usuwane po jej zamknięciu. W Orle-Gniazdo.pl stosujemy je wyłącznie dla Państwa wygody (np. w celu zapamiętywania Państwa koszyka zamówień) i w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie.
 4. W Orle-Gniazdo.pl zastosowano także wtyczki społecznościowe, które wspierają funkcje Orle-Gniazdo.pl, zapewniają ważne informacje oraz treść zgodną z indywidualnymi potrzebami użytkownika, i które pochodzą z serwerów prowadzących serwisy:
  a) Google Maps, który umieszcza na stronach swojego serwisu interaktywną mapę, która jest powiązana z serwisem Google Maps. W tym celu na odpowiednich stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Google Maps. Używając interaktywnej mapy, użytkownik może logować się do serwisu Google Maps, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności dostępne pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
  b) Facebook, który umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski "Lubię to" i "Udostępnij" powiązane z serwisem Facebook. W tym celu na odpowiednich stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku "Lubię to" lub rekomendując obraz, treść, sekcję strony, użytkownik loguje się do serwisu Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności Facebook, dostępne pod adresem: http://pl-pl.facebook.com/help/cookies
  c) Youtube, który umieszcza na stronach swojego serwisu klipy wideo udostępniane z serwisu YouTube. W tym celu na stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo zgodnie z zasadami ochrony prywatności, dostępnymi pod adresem: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
  d) Twitter, który umieszcza na stronach swojego serwisu przycisk "Follow", który jest powiązany z serwisem Twitter. W tym celu na stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Twitter. Klikając przycisk "Follow", użytkownik loguje się w serwisie Twitter, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności dostępne pod adresem: https://twitter.com/privacy
  e) Google+, który umieszcza na stronach swojego serwisu przycisk "Obserwuj", który jest powiązany z serwisem Google+. W tym celu na odpowiednich stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Google+. Używając przycisku "Obserwuj" do rekomendacji obrazu/treści, Użytkownik loguje się do serwisu Google+, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności dostępne pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 5. W Orle-Gniazdo.pl wykorzystujemy Google Analytics, usługę analityki internetowej świadczoną przez Google Inc. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe umieszczane na Państwa komputerze, aby pomóc stronie internetowej w analizie sposobu, w jaki użytkownicy wykorzystują stronę. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adres IP) zostaną przekazane i będą przechowywane przez Google Inc. na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli jednak anonimizacja adresu IP jest włączona na tej stronie, Google najpierw skróci Państwa adres IP w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych umawiających się państw Konwencji w sprawie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przeniesiony na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zostanie skrócony. Google wykorzysta te informacje dla celów oceny korzystania przez Państwa ze strony internetowej, kompilacji raportów dotyczących aktywności na stronie dla operatorów strony oraz dla świadczenia innych usług dotyczących aktywności na stronie i korzystania z internetu. Google nie będzie kojarzyć adresu IP przekazanego przez Państwa przeglądarkę w powiązaniu z Google Analytics z jakimikolwiek innymi danymi posiadanymi przez Google. Można odmówić stosowania plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia na Państwa przeglądarce, jednak należy pamiętać, że wtedy użytkownik może nie być w stanie korzystać w pełni z funkcjonalności Orle-Gniazdo.pl. Mogą Państwo także uniemożliwić rejestrację danych generowanych przez pliki cookies i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) w Google i przetwarzanie takich danych przez Google Inc. przez pobranie i zainstalowanie dodatku do przeglądarki, który jest dostępny pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout (ogólne informacje na temat Google Analytics i ochrony danych).
 6. Podmiotami zamieszczającymi informacje w formie plików cookies i innych technologii (np. pikseli, sygnałów nawigacyjnych w sieci internetowej) są Zaufani Partnerzy oraz inne podmioty, z którymi Administrator posiada stosowną umowę. Biorąc pod uwagę fakt, że reklamy i sygnały nawigacyjne muszą być przekazywane do przeglądarki bezpośrednio z serwerów reklamowych, sieci te mogą wyświetlać, edytować lub wprowadzać własne pliki cookies, tak jakby to użytkownik prosił o stronę internetową z ich witryny. Oprogramowanie Zaufanych Partnerów tworzy w urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies, które w połączeniu z informacjami zebranymi na innych stronach internetowych, mogą być wykorzystywane do personalizacji treści oraz reklam.
 7. W celu zapewnienia dopasowanej oferty, celów niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy z użytkownikiem oraz w przypadkach Państwa wyraźnej zgody, możemy stosować profilowanie. Przez profilowanie rozumie się formę przetwarzania, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do analizy lub prognoz dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Nie podejmujemy decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą.
 8. Przeglądarka internetowa, przez którą rozumiemy oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych, domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies oraz innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika. W każdej chwili użytkownik może dokonać zmian, jednak z zastrzeżeniem, iż niedokonanie zmian oznacza, że wyżej wymienione informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika oraz, że będzie możliwy do nich dostęp; jak również że ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików cookies i innych podobnych technologii może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Orle-Gniazdo.pl.
 9. Z poziomu przeglądarki internetowej możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies, w tym m.in. istnieje możliwość:
  a) akceptowania obsługi plików cookies,
  b) określania urządzeń dla różnych typów plików cookies,
  c) zarządzania plikami cookies na poziomie wybranych przez użytkownika witryn,
  d) blokowania lub usuwania plików cookies.
  Szczegółowe informacje na temat ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych można znaleźć pod adresami:
  - Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  - Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  - Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  - Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
  - Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL
  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć również pod adresem: http://wszystkoociasteczkach.pl

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym zostaną Państwo poinformowani w Orle-Gniazdo.pl
 2. Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.Newsletter

Dzięki powiadomieniom możesz otrzymywać wyjątkowe oferty specjalne jako pierwszy.
Bądź zawsze na bieżąco.

Czytaj więcej

Nota informacyjna